29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
«Amul — Hazar 2018» : «Garagum ýalkymy» myhmanlary garşylaýar
13.09.2018
12-nji sentýabrda ir bilen “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar öz ulaglarynda Lebap we Mary welaýatlarynyň dolandyryş çäginiň serhediniň golaýynda ýerleşýän “Mary” düşelgesinden çykyp, ýaryşyň ikinji tapgyrynyň badalga aljak ýerine tarap u... Dowamyny oka

“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy
12.09.2018
Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.Mälim bolşy ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçýän bu deňsiz-taýsyz awtomobil ýaryşyny geçirmek başlangyjy oňyn özgertmeleriň döwlet strategiýasyny öňe süren hormatly Prezid... Dowamyny oka

«Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisine badalga berildi
11.09.2018
Ine, garaşylan arzyly gün hem ýetip geldi. Gadymy Amul galasyny täzeçe öwüşgin bilen bezäp duran sport awtoulaglary badalga berilmegine taýyn bolup durlar. Taryhda ykrar edilen Amul galasy Jeýhun derýasynyň boýunda, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleş... Dowamyny oka

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li ýa­ry­şy­nyň açy­lyş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy
11.09.2018
Şu gün Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy.Türk­men Li­de­ri­... Dowamyny oka

Arzyly güne bir ädim
10.09.2018
10-njy sentýabr. Bu gün mähriban Watanymyzyň dünýädäki sport abraýyna abraý goşjak arzyly ýaryşyň başlanmagynyň bosagasynda durus. Taryhda müdimi yz goýan Beýik Ýüpek ýoluny bu günki günde täzeden, döwrebap görnüşde janlandyrýan «Amul – Hazar 2018» h... Dowamyny oka

«Amul – Hazar 2018» – ýaryşa taýýarlyk işleri üstünlikli alnyp barylýar
09.09.2018
Bilşimiz ýaly, mähriban Arkadagymyzyň başlangyjy bilen geçirilýän Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň şöhratly taryhynda ebedilik orun aljak «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň badalga aljak güni sagatsaýyn golaýlaşýar. Şu günler bolsa bu... Dowamyny oka

Çarwadarlaryň oýunlarynda ýigrimi üçünji medal
07.09.2018
Şu gün Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda aba göreşi boýunça ýaryşlar geçirildi, onda türkmen türgenleri nobatdaky kümüş medala mynasyp boldular. Bu gezek 80 kilograma çenli agram derejede çykyş eden ildeşimiz Işanmyrat Ataýew tapawutlandy.Spor... Dowamyny oka

Çarwadarlaryň oýunlary: ýygyndymyzyň gazananlarynda ýene-de 5 medal artdy
06.09.2018
Şu gün Gyrgyzystanda geçirilýän Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynda türkmen türgenleri gazananlarynyň üstüni ýene-de 5 medal bilen artdyrdylar. “Gyrgyz göreşi” boýunça ýaryşlarda türgenlerimize üstünlik ýar boldy.66 kilograma çenli agram derejes... Dowamyny oka

Üç günde — 18 medal
05.09.2018
Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň üçünji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti medallaryň ýene-de bäşisi bilen ýetirildi. Olaryň hatarynda üç altyn, bir kümüş we iki bürünç medallar bar. Ýaryşa gatnaşýan halklaryň milli... Dowamyny oka

Çarwadarlaryň Bütindünýä oýunlarynda ýene-de 9 medal gazanyldy
04.09.2018
Şu gün, Çarwadarlaryň III Bütindünýä oýunlarynyň ikinji gününde Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazananlarynyň üsti dürli gymmatlykdaky medallaryň 9-sy — dört altyn, bir kümüş we dört bürünç medal bilen ýetirildi. Biziň türgenlerimize guşaklarda mil... Dowamyny oka