28.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sport
Türkmenistanyň Prezidenti agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy bilen tanyşdy
11.10.2018
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjigine baryp gördi. Milli Liderimiz bu ýerde agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna taýýarlyk işleriniň barşy, hususan-da, sport desgalarynyň bezelişi hem-de olaryň ulanylyşy bil... Dowamyny oka

«Altyn asyr» ilkinji gezek AFK-nyň kubogynyň finalynda oýnar
04.10.2018
Aşgabadyň “Altyn asyr” toparynyň futbolçylary Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň “April 25” toparyny geçirilen iki duşuşygyň netijeleri boýunça ýeňip, ilkinji gezek AFK — 2018-iň kubogy ugrundaky ýaryşyň finalyna çykdy. Iki hepde mundan ozal Phen... Dowamyny oka

Babyr bilek pälwanlar – Türkmenistanda
21.09.2018
Bagtyýar, güneşli hem nurana diýarymyzda sport we ýaşlar syýasatyny, köpçülikleýin bedenterbiýäni we olimpiýa hereketini ösdürmek ugrunda hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň özüniň başda durmagynda bimöçber işler alnyp barylýar. Ýyldan-ýyla ýurdumyzda... Dowamyny oka

«Altyn asyr» AFK Kubogynyň interzolak final duşuşygynda deňme-deň oýnady
20.09.2018
Azi­ýa Fut­bol Kon­fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Ku­bo­gy­nyň in­ter­zo­lak fi­na­ly­nyň du­şu­şyk­la­ry baş­lan­dy. Ola­ryň bar­şyn­da şu gün Aş­ga­ba­dyň “Al­tyn asyr” to­pa­ry Ko­re­ýa Halk De­mok­ra­tik Res­pub­li­ka­sy­nyň “Ap­ril 25” to­pa­ry bi­len du... Dowamyny oka

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz «Amul — Ha­zar 2018» halkara aw­to­ral­li­si­niň ýe­ňi­ji­le­ri­ne we gat­na­şy­jy­la­ra baý­rak­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naşdy
19.09.2018
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ge­çen hep­de­de ýur­du­myz­da ge­çi­ri­len hem-de ägirt uly üs­tün­li­ge bes­le­nen “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şan türk­men tür­gen­le­ri­ne – baý­rak­ly orun­la­ra... Dowamyny oka

Türkmen türgeni - erkin göreş boýunça halkara ýaryşyň baýrak eýesi
19.09.2018
Belarus Respublikasynyň paýtagty Minskde tamamlanan erkin göreş boýunça halkara ýaryşda 79 kilograma çenli argam derejesinde ildeşimiz Döwletmyrat Orazgylyjow kümüş medal gazandy.Ýaryşyň birinji tapgyrynda Milli sport we syýahatçylyk institutynyň tal... Dowamyny oka

Meýdan mertleri söýýär
18.09.2018
Eziz Watanymyzyň şöhratly taryhynyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan «Amul – Hazar 2018» halkara awtorallisiniň ýüreklerde yz goýan dabaralary henizem dowam edýär. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu gün irden Olimpiýa şäherçesinde ýerleşýän «... Dowamyny oka

Üstünligimi milli goşunyma bagyşlaýaryn!
18.09.2018
2018-nji ýylyň 9–15-nji sentýabry aralygynda gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça «Amul–Hazar 2018» halkara awtorallisi üstünlikli geçirildi. Gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça bu halkara ýaryşyny geçirmek başlangyjy, hormatly Belent Serkerde... Dowamyny oka

Arzyly pellehanada sport baýramçylygy
16.09.2018
Mundan dört gün ozal gadymy Amul galasyndan badalga alan, Beýik Ýüpek ýolunyň ugry bilen geçirilýän halkara awtorallisi şu gün günüň ikinji ýarymynda pellehanada – Hazaryň gözel kenary bolan Awaza milli syýahatçylyk zolagynda jemlendi. Halklary jebis... Dowamyny oka

Ral­li-reý­de gat­na­şy­jy­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler
14.09.2018
13-nji sent­ýabr­da “Amul — Ha­zar 2018” aw­to­ral­li­si­ne gat­na­şy­jy­lar üçün­ji du­ral­ga — Ga­ra­gu­muň mer­ke­zin­de ýer­le­şen “Al­tyn asyr” Türk­men kö­lü­ne gel­di­ler. Ýa­ry­şa gat­na­şy­jy to­par­lar “Al­tyn asyr” Türk­men kö­li” dü­şel­g... Dowamyny oka