28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby Durmuş
«Soňky jaň» – täze üstünliklere badalga
2 gün öň
25-nji maýda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynda ýurdumyzyň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylarynyň gatnaşmagynda okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaraly baýramçylyk ç... Dowamyny oka

Ýaşlar üns merkezinde
2 gün öň
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz umumy orta bilimiň kämilleşmegine, şol sanda Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriň işiniň ösdürilmegine örän uly ähmiýet berýär. 13-nji maýda Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde milli... Dowamyny oka

Psihologiki kämillik – çuňňur bilimiň gözbaşy
2 gün öň
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim we terbiýe bermek işlerini guramak ylmy esasda alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Belent Serkerdebaşymyz okuwçylarynyň sany 300-den geçýän orta mekdeplerde psiholog mugally... Dowamyny oka

Bilimli nesil – bagtly geljek
2 gün öň
Hormatly Belent Serkerdebaşymyz: «Eger-de döwletimizde sowatly ýaşlar, anyk ýokary derejeli hünärmenler bolmasa, şol döwletiň hiç bir geljeginiň ýokdugyna anyk düşünmelidiris» diýip belleýär. Bu nukdaýnazardan, ýurdumyzda umumy orta bilimi kämill... Dowamyny oka

Edermenlik ýörelgesi – nesillere görelde
16.05.2020
16-njy maýda Türkmenistan Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde ýurdumyzyň taryhynyň täze sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylan wakalaryň, ýagny hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň hut özüniň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň B... Dowamyny oka

Feýerwerkler – asudalygyň alamaty
09.05.2020
Ine-de, dabaraly harby ýöriş tamamlandy. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestri Ýeňiş güni mynasybetli aýdym ýerine ýetirdi. Aýdym tamamlanandan soňra, 1941 – 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýy... Dowamyny oka

Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde geçmişiň mukamlary
09.05.2020
Ýeňiş ýörişindäki görkezilen geçmişiň unudylmajak pursatlary kalbyňy lerzana getirse, onda ýaňlanan aýdymlar ýakymly täsirleri galdyrýar. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestriniň ýerine ýetirmegindäki geçmişiň sazlary tomaş... Dowamyny oka

«Baky polk» – gahrymanlarymyza müdimi hatyra
09.05.2020
Hiç kim unudylanok, hiç zat ýatdan çykarylanok. Minnetdar nesiller edermen ata-babalaryny, agalaryny hormat bilen ýatlaýarlar, wepat bolanlaryň hatyrasyny belent tutýarlar, olaryň edermenlikleriniň öňünde baş egýärler. Bu gün her bir türkmen maşg... Dowamyny oka

Beýik Ýeňşiň dabaraly harby ýörişinde milli goşunymyzyň kuwwaty
09.05.2020
Merdana pederlerimiziň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gazananyna 75 ýyl geçdi. Häzir biz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşaýarys. Her bir günde biz hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmel... Dowamyny oka

Beýik Gahrymanlaryň mirasdüşerleri
09.05.2020
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Ýöriteleşdirilen harby mekdepleriniň harby okuwçylary Beýik Watançylyk urşunyň frontlarynda söweşen pederlerimiziň harby däplerini dowam etdirijiler bolup durýar. Şu günki Ýeňiş ýörişinden olar ilkinji harby... Dowamyny oka