22.03.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Täjigistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
27.01.2023 81 Habarlar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmona we ýurduň ähli doganlyk halkyna Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Hormatly Prezidentimiz mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk etmäge, ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmak boýunça tagallalary birleşdirmäge taýýardygyny nygtap, taraplaryň üýtgewsiz hoşniýetli erkine esaslanmak bilen, däp bolan dostlukly döwletara dialogyň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de pugtalandyryljakdygyna we üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.