milli goshun logo
Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde
Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde
06.04.2022 972 Okuw kurslary

Golaýda Türkmenistanda degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropa Bileleşiginiň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahat geçirilip, onuň dowamynda betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek çygrynda milli we halkara hyzmatdaşlyk etmegiň möhüm ugurlary, alnyp barylýan tagallalar barada bellenip geçildi.

Maslahatyň dowamynda BMG-niň agza ýurtlary tarapyndan kabul edilen «2015 – 2030-njy ýyllarda betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini peseltmek boýunça Sendaý Çarçuwaly Maksatnamanyň» ýörelgeleriniň raýat goranyşy we halas ediş işlerinde döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça Milli maksatnamanyň çäreleriniň we adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk görmek, şeýle hem howanyň üýtgemeginiň täsirlerini azaltmak we uýgunlaşmak ýaly ugurlarda Türkmenistanyň hökümetiniň we BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

«Raýat goranyşy».