23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Abraýly çempionatyň ýaryşlary badalga alar
01.11.2018
1-nji noýabr. Bu gün türkmen halkynyň şanly taryhynyň altyn sahypalaryna ebedilik ýazyljak gün bolar. Bu gün Halkara agyr atletika federasiýasynyň 84-nji dünýä çempionaty hut merjen şäherimiz Aşgabatda badalga alar. Çempionatyň ilkinji gününden, paýt... Dowamyny oka

Ilýa Ilin dünýä çempionaty-2018-de çykyş etmez
31.10.2018
4 gezek dünýä çempiony Ilýa Ilin Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatyna ugramazynyň öňüsyrasynda planetanyň birinjiliginde çykyş edip bilmejekdigi hakynda beýanat berdi, diýip «SportX.kz» saýty ýazdy.Gazagystanyň milli ýygyndysy 1-10-njy noýabr aral... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Limada geçiriler
31.10.2018
Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Peru döwletiniň paýtagty Limada geçiriler. Bu barada IWF-iň (Halkara agyr atletika federasiýasy) resmi saýtynda habar berilýär. 2021-nji ýyldaky dünýä çempionatyny kabul etjek döwlet saýlamak bara... Dowamyny oka

Aşgabatda Olimpiýa ýollanmalary ugrunda göreşerler
30.10.2018
Halkara agyr atletika federasiýasy erkekleriň we zenanlaryň arasyndaky bäsleşikleriň her biri üçin täze agramlaryň 10-syny girizdi. Täze agramlar ylmy we statistki maglumatlar esasynda ýörite topar tarapyndan işlenip düzülipdir.Halkara Olimpiýa komit... Dowamyny oka

Türkmenistanyň pälwanlary dünýä çempionatynda 14 medal gazandylar
29.10.2018
Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça dünýä çempionaty ýurdumyzyň ýygyndy topary üçin üstünlige beslendi. Ýaryşlara 38 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Tür... Dowamyny oka

Aşgabatda iri sport ýaryşynyň komitetleriniň mejlisleri geçirilýär
29.10.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynda 1-nji noýabrda badalga beriljek Agyr atletika boýunça 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň lukmançylyk, tehniki, tälimçiler we ýerine ýetiriji komitetleriniň ilkinji mejlisleri geçirildi.... Dowamyny oka

Ugur «Tokio 2020-ä»
27.10.2018
Türkmen sportunyň bütin dünýäde dabaralanýan günlerinde, ýene sanlyja günlerden gözel paýtagtymyz Aşgabat 84-nji Agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny öz goýnunda geçirer. Bilşimiz ýaly, Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) Ýerine ýetiriji... Dowamyny oka

Hormatly Prezidentimize ýaryşyň ýadygärlik nyşanlary gowşuryldy
27.10.2018
Düýnki geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow Aşgabatda şu ýylyň 28-nji oktýabry — 10-njy noýabry aralygynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegine görülýän taý... Dowamyny oka

Iň köp medal gazanan ýurtlar
25.10.2018
Şu wagta çenli geçirilen 83 Dünýä çempionatynda iň köp altyn medal gazanan ýurt Hytaý bolup, olar 165 altyn medala eýelik edýärler. 74 kümüş we 37 bürünç, jemi 276 medal gazanan hytaýly türgenler 1-nji ýeri eýeleýär.Ozalky Soýuzyň agyr atletikaçylary... Dowamyny oka

Iň köp medally türgenler
25.10.2018
Dünýä çempionatlarynda iň köp altyn medal gazanan türgenleriň sanawynda 1942-2011-nji ýyllarda ýaşan ozalky Soýuzyň ştangaçysy Wasiliý Alekseýew barýar. 110 kg agramdan ýokary derejede çykyş eden türgen 8 altyn medal gazandy. Ýene şonçarak Ýewropada-... Dowamyny oka