01.12.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Aşgabatda IWF-niň kongresi geçirildi
01.11.2018
Düýn paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda Halkara agyr atletika federasiýasynyň (IWF) kongresi geçirildi. Onda sportuň bu görnüşini has-da ösdürmegiň esasy meseleleri we şu ýyl Türkmenistanda geçirilýän dünýä ýaryşynyň ähmiýe... Dowamyny oka

Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşynyň jemi
01.11.2018
Zenanlaryň 55kg agramda «C» toparçasyndaky ýaryşyň jemiZenanlaryň arasynda 55kg agram derejesindäki «C» toparçasyndaky ýaryşlar üstünlikli tamamlandy. Toparçany italiýaly zenan türgen MAGISTRIS Lucrezia umumy 185 kg agramy götermek bilen birinji tama... Dowamyny oka

Ýaryşlar badalga aldy
01.11.2018
Bilşimiz ýaly, Aşgabat şäherimiziň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty toplumynda Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň ilkinji ýaryşlary badalga aldy. Häzirki wagtda zenanlaryň arasynda 55kg agram derejesinde D toparçadaky ýaryşlar ta... Dowamyny oka

Çempionatda rekord täzelendi
01.11.2018
Erkekleriň arasynda 55kg agram derejesinde «B» toparçasyndaky ýaryşlar jemi 4 türgeniň arasynda alnyp baryldy. Olar Taýlandly, Italiýaly, Türkiýeli we Meksikaly türgenler. Silkip götermekde türkiýeli agyr atletikaçy öňe saýlansa-da, itekläp götermek... Dowamyny oka

Dünýä çempionaty dabaraly ýagdaýda açyldy
01.11.2018
Garaşylan taryhy pursat hem gelip ýetdi. Türkmenistan Watanymyz üçin taryhy waka – Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylarynyň Türkmenista... Dowamyny oka

Abraýly çempionatyň ýaryşlary badalga alar
01.11.2018
1-nji noýabr. Bu gün türkmen halkynyň şanly taryhynyň altyn sahypalaryna ebedilik ýazyljak gün bolar. Bu gün Halkara agyr atletika federasiýasynyň 84-nji dünýä çempionaty hut merjen şäherimiz Aşgabatda badalga alar. Çempionatyň ilkinji gününden, paýt... Dowamyny oka

Ilýa Ilin dünýä çempionaty-2018-de çykyş etmez
31.10.2018
4 gezek dünýä çempiony Ilýa Ilin Aşgabatda geçirilýän dünýä çempionatyna ugramazynyň öňüsyrasynda planetanyň birinjiliginde çykyş edip bilmejekdigi hakynda beýanat berdi, diýip «SportX.kz» saýty ýazdy.Gazagystanyň milli ýygyndysy 1-10-njy noýabr aral... Dowamyny oka

Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Limada geçiriler
31.10.2018
Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 2021-nji ýylda Peru döwletiniň paýtagty Limada geçiriler. Bu barada IWF-iň (Halkara agyr atletika federasiýasy) resmi saýtynda habar berilýär. 2021-nji ýyldaky dünýä çempionatyny kabul etjek döwlet saýlamak bara... Dowamyny oka

Aşgabatda Olimpiýa ýollanmalary ugrunda göreşerler
30.10.2018
Halkara agyr atletika federasiýasy erkekleriň we zenanlaryň arasyndaky bäsleşikleriň her biri üçin täze agramlaryň 10-syny girizdi. Täze agramlar ylmy we statistki maglumatlar esasynda ýörite topar tarapyndan işlenip düzülipdir.Halkara Olimpiýa komit... Dowamyny oka

Türkmenistanyň pälwanlary dünýä çempionatynda 14 medal gazandylar
29.10.2018
Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda nusgawy hem-de erkin görnüşlerde guşakly göreş boýunça dünýä çempionaty ýurdumyzyň ýygyndy topary üçin üstünlige beslendi. Ýaryşlara 38 ýurtdan 200-e golaý türgen gatnaşdy. Tür... Dowamyny oka