22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
06.05.2021 173 Habarlar

5-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň atçylyk toplumynyň düýbüni tutmak çäresine gatnaşdy.

Göçme mejlisde harby we hukuk goraýjy edaralarda 2021-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy hem-de ýurdumyzda howpsuzlygy, parahatçylygy üpjün etmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak arkaly bu düzümleriň işini kämilleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk işini kämilleşdirmek, dürli düzümleýin desgalary gurmak, harby gullukçylaryň hem-de ýaşlaryň zähmete bolan söýgüsini ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklaýar.