06.12.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Habarlar
Hormatly Prezidentimiz “Amul – Hazar 2018” Halkara awtorallisiniň saýlama tapgyryna gatnaşdy
14.05.2018
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Amul — Hazar 2018” Halkara awtorallisine diňe bir ak pata bermän, eýsem, özi hem onuň saýlama tapgyrlaryna gatnaşdy, onuň barşynda şol halkara ýaryşa Türkmenistandan gatnaşjak ýygyndy toparlar... Dowamyny oka

Harby däpleriň mirasdüşerleri: türkmen topragyndaky asudalyk ygtybarly goralýar
05.05.2018
3-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugy esasynda geçirilen milli goşunyň söweşjeň ukyplylygyny duýdansyz barlamak nobatdaky gezekÝaragly Güýçleriň... Dowamyny oka

Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň göç­me mej­li­si
04.05.2018
Şu gün Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­ker­de­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow Mil­li go­şu­ny­my­zyň sö­weş­jeň uky­by­ny duý­dan­syz bar­la­mak, go­şun­la­ryň äh­li gör­nüş­l... Dowamyny oka

Berkarar döwletiň bagtyýar gerçegi!
04.05.2018
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň: «Bilimli nesil – kuwwatly Watan», «Medeniýet halkyň kalbydyr», «Il saglygy – Ýurt baýlygy» diýen şygarlaryny özüne hemra edinen, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň 3-nji ýyl harby talyby K... Dowamyny oka

Türkmen woleýbolçylarynyň altyn medallary
28.04.2018
Bangladeşiň paýtagty Dakka şäherinde geçirilen zonal Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň ýygyndy topary uly üstünlik gazandy. Biziň ýurdumyzyň ýygyndy topary nobatdaky altyn medala mynasyp boldy.Türkmenistanlylar finalda ýer eýeleri bilen duşuşdylar.... Dowamyny oka

Türkmenistanly boksçy — Aziýanyň çempionatynyň kümüş baýragynyň eýesi
28.04.2018
Bangkokda (Tailand) tamamlanan ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Aziýanyň çempionatynda Saparmyrat Ödäýew 64 kilograma çenli agramlyk derejede ikinji orna mynasyp boldy.Tälimçiler Serdar Hajyýewiň we Aşyrmämmet Satlykgulyýewiň şägirdi finala çenli... Dowamyny oka

Aziýa çempionatynda türkmen agyr atletikaçylary 13 medal gazandy
28.04.2018
Özbegistanyň Ürgenç şäherinde dowam edýän ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilýän agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda Türkmenistanyň türgenleri bir kümüş we iki bürünç medala eýe boldular.Bunýat Raşidow silkip götermekde 62 kilogram agra... Dowamyny oka

Türkmenistana minnetdar! 3-nji iýun – Bütindünýä welosiped güni
26.04.2018
Türk­me­nis­ta­nyň baş­lan­gy­jy bi­len in­di 200 ýyl bä­ri ula­nyl­ýan hem-de ýö­ne­keý, el­ýe­ter­li, yg­ty­bar­ly, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ulag gör­nü­şi bo­lan we­lo­si­pe­diň adam­zat dur­mu­şyn­da­ky or­ny uly äh­mi­ýe­te eýe bol­dy. Şeý­l... Dowamyny oka

Türkmen agyr atletikaçylary Aziýa çempionatynda şowly badalga aldylar
25.04.2018
Ürgenç şäherinde (Özbegistan) badalga alan agyr atletika boýunça ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda şu ýyl Argentinada geçiriljek III Ýetginjekler olimpiýa oýunlaryna ýollanmalar ugrunda bäsleşilýär.50 kilograma çenli agram derejesinde Lebap wel... Dowamyny oka

Türkmenistan Halkara harby sport geňeşiniň agzasy boldy
25.04.2018
2018-nji ýylyň 16-23-nji apreli aralygynda Dominikan Respublikasynda Halkara harby sport geňeşiniň 73-nji Baş assambleýasy we Kongresi geçirildi. Bu dünýä ähmiýetli çärede Türkmenistanyň HHSG-niň agzalygyna kabul edilmegi mynasybetli resmi dabara bol... Dowamyny oka