23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýurdumyzyň wekiliýeti Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 140-njy maslahatyna gatnaşar
Ýurdumyzyň wekiliýeti Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 140-njy maslahatyna gatnaşar
02.04.2019 513 Habarlar

1-nji aprelda Türkmenistanyň Prezidentiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa 6-10-njy aprelde Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 140-njy maslahatyna hem-de Zenan Parlamentarileriniň maslahatyna ýurdumyzyň wekiliýetiniň gatnaşjakdygyny habar berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň gender syýasatyny durmuşa geçirmekde ýeten derejesini giňden wagyz etmegiň, dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň bu ugurda toplan tejribesi bilen tanyşdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şunda Katar döwletinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň hem-de Zenan parlamentarileriniň maslahatynyň mümkinçiliklerini giňden ulanmagyň ähmiýetine ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz degişli işleri geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.