30.09.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
31.01.2022 835 Raýat Goranyşy

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ähli ulgamlarda alnyp barylýan işler raýatlarymyzyň asuda durmuşda parahat ýaşamaklygyna gönükdirilendir. Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Lebap welaýat raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň guramagynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda «Raýat goranyşynyň häzirki döwürde ähmiýeti we wezipeleri», «Dürli görnüşli adatdan daşary ýagdaýlarda özüňi alyp barmagyň düzgünleri» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Onda tebigy hem-de tehnogen häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykanda özüňi alyp barmagyň düzgünleri, raýat goranyşyna taýýarlyk barada nygtaldy.