29.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Raýat Goranyşy
Wagyz-nesihat çäresi geçirildi
31.01.2022
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ähli ulgamlarda alnyp barylýan işler raýatlarymyzyň asuda durmuşda parahat ýaşamaklygyna gönükdirilendir. Şonuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Lebap welaýat raýat goranyşy we halas ediş i... Dowamyny oka

Ýaşlar biziň geljegimizdir
31.01.2022
Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Balkan welaýat raýat goranyşy we halas ediş işleri müdirliginiň hem-de Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň bilelikde guramagynda Balkanabat şäherindäki 3-nji we 23-nji orta mekdeplerde «Adatdan daşary ýagda... Dowamyny oka