02.03.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY
22.01.2023 458 Habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer syýasaty üstünlikli durmuşa geçirip, demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň berk binýadyny tutmakda, uzak ýyllaryň dowamynda döwlet we jemgyýetçilik işinde işlemek bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany hemmetaraplaýyn ösdürmekde, onuň halkara abraýyny, jemgyýetimiziň bitewüligini, halkyň agzybirligini we jebisligini berkitmekde asyrlara barabar hyzmatlary bitirendigini, türkmen halkynyň beýik sylagyna, belent sarpasyna, uly hormatyna mynasyp bolan, döwrümiziň görnükli döwlet işgäri we syýasatçysy hökmünde ykrar edilendigini, döwleti parasatly dolandyrmakda ýokary guramaçylyk ukyplaryny, başarjaňlygyň, tutanýerliligiň, ýolbaşçylyk etmegiň belent nusgasyny görkezendigini we baý tejribesini göz öňünde tutup, «Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň 3-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, karar edýärin:

Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, halkyň Arkadagy, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 

2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary.