22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ösdürilmegi — ýurdumyzyň we sebitiň bähbitlerine
Türkmenistanyň elektrik energetikasyny ösdürilmegi — ýurdumyzyň we sebitiň bähbitlerine
16.09.2020 189 Habarlar

Watanymyzyň kuwwatly döwrebap energetika ulgamy tutuş halk hojalyk toplumyny üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toplumyň döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de sanly ulgama geçirilmegini gaýragoýulmasyz döwlet wezipeleriniň hatarynda kesgitledi.

Şu ýylyň 9-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty 70 MWt/sagat bolan iki sany täze gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygyna badalga berilmegi “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” diýlip yglan edilen ýylyň möhüm wakalarynyň biri boldy.

Ýakyn ýyllarda täze desgalaryň ýene-de birnäçesini işe girizmek meýilleşdirilýär. Munuň özi energiýa senagatynyň kuwwatyny ep-esli pugtalandyrmaga mümkinçilik berer. Häzir Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwaty 432 megawata barabar bolan gazturbinaly elektrik beketleriniň ýene-de biriniň gurluşygy alnyp barylýar. Bu işler “Sumitomo Corporation” we “Mitsubishi Hitachi Power Systems” (Ýaponiýa), “Rönesans Holding” kompaniýalary bilen bilelikde amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylda energetika enjamlaryny abatlamak we şolara hyzmat etmek baradaky merkez ulanmaga berler. “Türkmenenergo” döwlet korporasiýasynyň buýurmasy boýunça onuň gurluşygyny “Çalyk Enerji Sanaýi ve Ticaret A.Ş.” (Türkiýe) we “Çalyk Enerji Swiss AG” (Şweýsariýa) kompaniýalarynyň konsorsiumy alyp barýar.