02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serkerdelerine, ähli şahsy düzümine, harby talyplaryna we işçi gullukçylaryna
11.08.2018 709 Habarlar | Harby özgertmeler

Berkarar döwletimiziň merdana serhetçileri!

Sizi «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenýän Türkmenistanyň Serhet goşunlarynyň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Serhetçiler güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň dost-doganlyk araçäkleriniň ygtybarly goragyny üpjün etmekde alyp barýan jogapkärli gullugyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Bu baýram döwletimiziň garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini we dost-doganlyk serhedini gorap saklaýan Serhet goşunlarynyň merdana gerçeklerine bildirilýän uly ynamyň, çäksiz hormatyň we olar hakda edilýän bimöçber aladalaryň aýdyň nyşanydyr.

Eziz Diýarymyzyň edermen serhetçileri!

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Geňeşiniň 38-nji mejlisinde «Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky medeni mirasyň goralmagyny höweslendirmek hakyndaky» bilelikdäki Beýannamanyň biragyzdan kabul edilmegi ýurdumyzyň halkara derejedäki abraýyny has-da belende göterdi.

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan 
edilen 2018-nji ýylda gadymy Ýüpek ýoluny döwrebap derejede gaýtadan dikeltmek boýunça uly işler amala aşyryldy. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň täze tapgyrynyň gurluşygyna badalga berilmegi, Serhetabat - Turgundy halkara demir ýolunyň, Türkmenabat şäherinde täze halkara howa menziliniň, Hazaryň türkmen kenarynda täze Halkara deňiz portunyň açylyp, ulanmaga berilmegi Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede gaýtadan dikeldilýändiginiň subutnamasydyr, halkymyzyň asyrlarboýy dowam edip gelýän hoşniýetli goňşuçylyk, myhmansöýerlik, dünýä ýurtlary, aýratyn-da, serhetdeş döwletler bilen parahatçylykda we agzybirlikde ýaşamak ýaly parasatly däpleriniň aýdyň beýanydyr.

Ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen ýola goýan parahatçylyk söýüjilikli we dostlukly gatnaşyklarynyň has-da pugtalanmagynda Serhet goşunlaryna möhüm orun degişlidir. Siz öz öňüňizde goýlan wezipeleri berjaý etmekde hut şu ýörelgelerden ugur almalysyňyz, gije-gündiz Döwlet serhedimizi ygtybarly gorap, onuň bikanun bozulmagyna hiç wagt ýol bermeli dälsiňiz!

Siziň şu belent borjy hemişe päk ýürek bilen ýerine ýetirjekdigiňize, Watana wepalylygyň, harby kasama ygrarlylygyň belent nusgasyny görkezjekdigiňize, türkmen halkynyň watansöýüjilik, edermenlik, gaýduwsyzlyk we lebzihalallyk ýaly asylly häsiýetlerini harby däp-dessurlar arkaly berkitmekde ukyp-başarnygyňyzy gaýgyrmajakdygyňyza berk ynanýaryn.

Mukaddes Watanymyzyň wepaly ogullary!

Türkmenler ähli döwürlerde ýurt goraýan gerçekleriň harby hünär ussatlygyny ýokarlandyrmaga örän uly ähmiýet beripdirler. Şöhratly taryhymyzda türkmen serkerdeleriniň görkezen deňsiz-taýsyz edermenligi, batyrlygy we gaýduwsyzlygy halkymyzyň kämil harby sungatynyň bolandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Biz merdana milletimiziň asyrlaryň synagyndan geçen kämil harby sungatyny nesilden-nesle geçirmek, harby ylmy ösdürmek we ýurdumyzyň Serhet goşunlary üçin ýokary derejeli harby hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmenistanyň Serhet institutyny döretdik. Bu ýokary harby okuw mekdebinde okuw-terbiýeçilik işleri hemişe döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda alnyp barylmalydyr.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda durmak uly hormatdyr, belent mertebedir we beýik jogapkärçilikdir.

Garaşsyz ýurdumyzyň hüşgär serhetçileri!

Watany goramak ýaly mukaddes borjy ilatly ýerlerden has uzaklarda, dürli tebigy şertlerde berjaý edýän serhetçileriň gulluklary nusga alarlykdyr. Olara döwlet tarapyndan hemişe aýratyn üns berilýär. Hut şonuň üçin hem, serhetçileriň göwnejaý gulluk etmegi we olaryň maşgala agzalarynyň döwrebap şertlerde ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegi ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Şu ýyl Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Serhetabat serhet birikmesiniň täze binalar toplumynyň açylyp, ulanmaga berilmegi, hünär baýramyňyzyň bellenýän günlerinde Etrek serhet birikmesiniň täze binalar toplumynyň gurlup, ulanmaga berilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Biz geçirýän harby özgertmelerimiziň çäklerinde serhetçiler hakdaky aladany hiç wagt ünsden düşürmeris. Serhetçiler hem-de olaryň maşgala agzalary döwletimiz tarapyndan hemişe uly üns-alada bilen gurşalyp alnar. Serhet goşunlarynda gulluk edýän her bir harby gullukçynyň has-da kämil, ýokary derejede taýýarlykly bolmagy üçin olaryň üpjünçiligi ähli tarapdan pugtalandyrylar.

Hormatly serhetçiler!

Sizi ýurdumyzda döwlet derejesinde giňden bellenýän Serhet goşunlarynyň döredilmeginiň 26 ýyllygy hem-de Serhetçiler güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, mukaddes harby gullugyňyzda uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Türkmenistanyň Prezidenti, 
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW