04.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Döwlet Baştutanynyň adyna hat gelip gowuşdy
Döwlet Baştutanynyň adyna hat gelip gowuşdy
24.03.2020 192 Habarlar

Onuň Alyhezreti,

Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident,

Amerikanyň halkynyň adyndan Sizi we Türkmenistanyň halkyny Nowruz baýramy bilen gutlaýaryn.

Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak ugrunda oňyn hyzmatdaşlyk üçin Size hoşallyk bildirýärin hem-de Siziň ýurduňyzyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýa we Hazar sebiti ýurtlary bilen gatnaşyklary giňeldýändigini goldaýaryn.

Biziň döwletlerimiziň, işewür toparlarymyzyň hem-de halklarymyzyň arasynda gatnaşyklaryň geljekde hem pugtalandyryljakdygyna ynam bildirýärin.

Nowruz baýramyňyz gutly bolsun!

Hormatlamak bilen,

Donald Tramp,

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti.