28.05.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
2019-njy ýylda JIÖ-niň ösüşi 6,3 göterime deň boldy
2019-njy ýylda JIÖ-niň ösüşi 6,3 göterime deň boldy
08.02.2020 201 Habarlar

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli Liderimiz milli ykdysadyýetde gazanylan üstünlikler barada aýdyp, ýokary ösüş depgininiň saklanyp galandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Jemi içerki önümiň ösüşi geçen ýyl 6,3 göterime, şol sanda senagat pudagynda 4,1, söwdada 14,2, ulag we aragatnaşyk pudagynda 10,1 göterime barabar boldy. Önümleriň eksporty 2018-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,6 göterim ösdi hem-de 9 milliard manatdan hem artdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, 11 müň täze iş orny döredildi, puluň hümmetsizlenmegini bellenen çäklerde saklamak başartdy, ata Watanymyzyň kuwwatyny we bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň ýolunda täze ädimler ädildi, milli ykdysadyýetimiziň esasy ulgamlary we pudaklary depginli ösýär.

Bulardan başga-da, ähli pudaklarda diýen ýaly önüm öndürmegiň möçberleri artdy. Täze, ýokary tehnologiýaly kärhanalar işe girizilip, eziz Diýarymyzy agrar ýurtdan senagat taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça uly işler edildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi.