25.03.2019 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby türgeniň halkara ýaryşyndaky üstünligi
Harby türgeniň halkara ýaryşyndaky üstünligi
02.03.2019 111 Sport

Mälim bolşy ýaly, harby türgenleriň gazanýan sport üstünliklerini web-saýtymyzda yzygiderli paýlaşýarys. Ine, ýaňy-ýakynda hem Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde jiu-jitsu sporty boýunça halkara ýaryşy geçirildi. Bu halkara ýaryşyna Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Merkezi goşun» sport klubynyň çagyryş boýunça harby gullukçysy, kiçi seržant Jonibek Atajanow hem gatnaşyp, jiu-jitsu sportunyň «No Gi» görnüşi boýunça 3-nji ýere mynasyp boldy. Harby türgenimiz ýurdumyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda hem öz erjelligi bilen sportsöýüjileriň ýadynda galypdy. Biz hem harby türgenimize mundan beýlägem üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýäris!

«Milli goşun».

Milli goşun
Habarlaşmak üçin telefon belgiler
+993 12 405967 +993 12 405968 +993 12 402741
© 2019 Milli goşun. Ähli hukuklar goragly.
Milli goşun
Redaksiýanyň salygysy: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etraby, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 135-nji jaýy, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýi.