03.06.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
23.05.2020 60 Habarlar

22-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, öňde durýan wezipeleriň möhüm ugurlarynyň üstünde durup geçdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanda ykdysady taýdan durnukly ösüşi saklamak üçin toplumlaýyn çäreleriň amala aşyrylmagynyň wajypdygy barada aýdyp, pudaklaryň köpugurly esasda ösdürilmegini, ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyply önümleriniň sanawynyň we eksport kuwwatynyň artdyrylmagyny esasy ugur edinýän guralyň kämilleşdirilmelidigini tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz häzirki şertlerde ulag pudagynyň durnukly ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini belläp, logistika ulgamyň mümkinçiliklerini giňeltmek barada birnäçe görkezmeleri berdi.

Bitaraplygyň 25 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de olaryň bellenen möhletinde tamamlanmagy ýakyn geljek üçin möhüm wezipe bolup durýar. Şunlukda, şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.