23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi
Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi
04.04.2019 680 Habarlar

3-nji aprelda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine geçirilen saýlawlaryň jemleri jemlendi.

Möhletinden öň çykyp giden deputatlaryň ornuna Daşoguz welaýatynyň 54-nji «Baýdak» saýlaw okrugy boýunça Gurbangül Kakalyýewna Ataýewa; Mary welaýatynyň 106-njy «Wekil» saýlaw okrugy boýunça Ata Öweznepesowiç Serdarow; 109-njy «Sakarçäge» saýlaw okrugy boýunça Mekan Çaryýewiç Gurbanow saýlandylar. Merkezi saýlaw toparynyň mejlisiniň barşynda milli parlamentiň saýlanylan deputatlaryna şahadatnamalar gowşuryldy. Şol pursatdan başlap, olar ýurdumyzyň ýokary kanunçykaryjy edarasynda halkyň doly hukukly wekilleri bolup durýarlar.

Merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde başga-da birnäçe guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.