22.06.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistan ÝHHG-niň 11 ýurdy bilen bir hatarda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň ýadygärliklerini aýawly saklamaga çagyrdy
Türkmenistan ÝHHG-niň 11 ýurdy bilen bir hatarda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň ýadygärliklerini aýawly saklamaga çagyrdy
09.05.2021 124 Habarlar

Türkmenistan we ÝHHG-niň agzasy bolan 10 ýurt doganlyk gonamçylyklaradyr Ikinji Jahan urşy ýyllarynda nasizme garşy göreşde wepat bolanlaryň hormatyna galdyrylan ýadygärlik toplumlaryna aýawly çemeleşmäge we nasistleriň gahrymanlaşdyrylmagyna ýol bermezlige çagyrdy. TASS-yň habar bermegine görä, Ikinji Jahan urşunda gazanylan beýik ýeňiş mynasybetli Türkmenistanyň Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belorusyň, Bosniýanyň, Gersogowinanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Russiýanyň, Serbiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň ÝHHG-däki hemişelik wekilleri şeýle bilelikdäki ýüzlenme bilen çykyş etdiler.

«Harby gonamçylyklara, Ikinji Jahan urşy ýyllarynda nasizme we faşizme garşy göreşde wepat bolanlaryň hormatyna galdyrylan hatyra toplumlaryna, ýadygärliklere we obelisklere aýawly çemeleşmäge çagyrýarys. Şular ýaly ýadygärlik desgalary babatyndaky wandalizmi aklamak mümkin däldir» diýlip, beýanatda aýdylýar.