22.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Resmi habar
Resmi habar
13.08.2020 144 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, «Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda,

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Rahim Hekimowiç Ataýew Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň geňeşçisi Döwletmuhammet Bäşimmuhammedowiç Mürrikow Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.