19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşuşdy
12.02.2020 210 Habarlar

11-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen duşuşygy boldy. Onda Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy bellenilýän şu ýylda milli parlamentiň işiniň esasy ugurlary anyklaşdyryldy.

Duşuşyga Ministrler Kabinetiniň agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary çagyryldy. Duşuşyga gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy şowhunly elçarpyşmalar bilen garşyladylar.

Milli Liderimiz ýygnananlaryň öňünde maksatnamalaýyn çykyş edip, biziň haýsydyr bir jogapkärli işe başlanymyzda halkymyz bilen geňeşip, onuň pikirine esaslanmak ýaly ajaýyp milli däbimiziň bardygyny belledi. Şu parasatly däbe eýerilip, «Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda Garaşsyz, Bitarap döwletimizi mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.