milli goshun logo
Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi
Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi
15.06.2024 104 Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary 14-nji iýunda galla oragy möwsümine girişdiler.

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda Watan harmanyna altyn dänäniň ilkinji tonnalarynyň ugradylmagy mynasybetli dabaralaryň çäklerinde bugdaýly meýdanlaryň töwereginde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümleriniň sergileri guralyp, olarda häzirki zaman oba hojalyk tehnikalarynyň nusgalary görkezildi. Galla oragyna girişilmegi mynasybetli önümçilik-okuw maslahatlary geçirildi. Olarda möwsümi degişli derejede guramak, däne ýygnamak işlerini talabalaýyk we sazlaşykly geçirmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýeri gelende bellesek, şu ýyl Daşoguz welaýatynda 265 müň, Balkan welaýatynda bolsa 80 müň tonna bugdaý hasylyny ýygnap almak wezipesi goýuldy.