milli goshun logo
Watan goragçylaryny begendirýän «Galkan»
Watan goragçylaryny begendirýän «Galkan»
16.04.2024 219 Sport

Şu günler paýtagtymyzda geçirilýän hokkeý boýunça halkara ýaryş döwletimiziň hem-de dünýäniň sport jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Bagtyýar ildeşlerimiz, hususan-da, merdana Watan goragçylarymyz bu ýaryşda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» hokkeý toparyna uly ynam bildirýär.

Bu gün «А» toparçada 10:00-da ýurdumyza wekilçilik edýän topar Oman Soltanlygynyň «Oman Nationals» hokkeý toparynyň wekilleri bilen duşuşdylar. Bu duşuşykda ilkinji bolup, oýun meýdançasyna ýurdumyzyň hokkeý topary çagyryldy. Bellesek, «Galkanyň» kapitany Ahmet Gurbanow, derwezebany Rahman Myradow, Keremli Çaryýewdir. Oýnuň dowamynda watandaşlarymyzy begendirip, bu iri halkara ýaryşyň ikinji gününde ýeňiş gazanmakda Döwrangeldi Baýjaýew, Gurbanmyrat Taňňyýew, Arslan Geldimyradow, Baýmyrat Baýmyradow, Begenç Döwletmyradow, Erkin Kakabaýew, Nowruz Baýhanow, Öwezguly Esenow dagy aýratyn ussatlyk görkezip, garşydaşyň derwezesinden gol geçirmegi başardylar.

Bu günki duşuşygyň netijeleri «Galkan» hokkeý toparymyzyň şeýle üstünligi bilen tamamlandy:

«Galkan» (Türkmenistan) – «Oman Nationals» (Oman) – 15:1

1-nji döw – 4:0

2-nji döw – 5:0

3-nji döw – 15:1

Mähriban halkymyzyň, gaýratly ýurt goragçylarymyzyň buýsanjyny artdyryp, indiki duşuşyklarda hem üstünlik hemraňyz bolsun, «Galkan» topary!