19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
11.02.2020 283 Habarlar

10-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Diego Ruiz Alonsony kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda syýasy, ykdysady, hukuk, ulag-üstaşyr geçelgeleri, energetika, medeniýet, ynsanperwer we ekologiýa ugurlaryny öz içine alýan birnäçe ulgamlarda ýola goýulýan gatnaşyklary işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy. Şunuň bilen baglylykda, Aşgabatda açylan Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasyna möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy. Ol hyzmatdaşlyga täze itergi berip, gatnaşyklaryň işjeň we netijeli häsiýete eýe bolmagyna hem-de ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça täze Strategiýasynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegine ýardam berer.

Ilçi ýurdumyzyň netijeli hyzmatdaşlyk üçin eýeleýän ornuna ýokary baha berip, Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine uly goşant goşjakdygyna ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Ýewropa Bileleşigi bilen birek-birege hormat goýmak, işjeňlik we uzak möhletleýin esasda ýola goýulýan gatnaşyklaryň yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdi.