17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi
30.06.2020 138 Habarlar

29-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlis başlamazdan öňürti, hoş habara – gallaçylaryň azyklyk bugdaý taýýarlamak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada welaýat ýolbaşçylarynyň hasabatlaryna bagyşlanan dabara geçirildi.

Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onuň başynda milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýakynda hökümet agzalary bilen ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparynda bolup, galla oragynyň gidişi, agrosenagat toplumynda özgertmeleriň alnyp barlyşy, oba hojalyk önümlerini öndürijileriň işleri bilen tanşandyklaryny belledi. Daýhanlara döwletiň goldaw bermegi netijesinde uly üstünlikler gazanylýar.

Şeýle hem, ýerlerde kuwwatly tehnikalar bar, bol gök-bakja önümlerini ösdürip ýetişdirmek üçin zerur şertler üpjün edilýär. Aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän, tolkunyp duran altynsow ak bugdaýly meýdanlary synlanyňda, rysgal-berekediň nyşany bolup, kalbyňda ýakymly täsirleri galdyrýar. Munuň özi ykbalyny ene topraga baglan jepakeş daýhanlarymyzyň yhlasynyň miwesidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.