12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň milli ýygyndysy «Şabab Al-Ahli» kluby bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi
Türkmenistanyň milli ýygyndysy «Şabab Al-Ahli» kluby bilen ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi
16.10.2023 582 Sport

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň sport äleminde hem guwandyryjy wakalar bolup geçýär. «SalamNews»-iň habar bermegine görä, golaýda Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde nobatdaky ýoldaşlyk duşuşygyny geçirdi. Türkmen ýygyndysy bu oýunda BAE-niň Premýer-ligasynyň ýaryş tertibinde birinji orunda barýan «Şabab Al-Ahli» futbol klubunyň garşysyna çykdy.

Dubaý şäheriniň «Raşid stadium» stadionynda bolan oýunda taraplaryň ikisiniň hem garşylyklaýyn hüjümleriniň birnäçesi bellige alyndy. Ýoldaşlyk duşuşygy ýerli klubuň peýdasyna tamamlandy. Bu duşuşyk 2026-njy ýylda geçiriljek futbol boýunça dünýä çempionatynyň saýlama tapgyryna ykjam taýýarlyk görýän milli ýygyndy toparymyz üçin ajaýyp tejribe boldy.

Sözümiziň içinde bellesek, biziň toparymyzyň Dubaýda geçýän okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň çäginde taktiki hem-de fiziki taýýarlyga uly orun berilýär. Bu ugurdaky türgenleşikler her gün iki wagtyna geçilýär. Ýygyndy toparymyzyň 18-nji oktýabra çenli dowam etjek okuw-türgenleşik ýygnanyşygynyň baş maksady Dünýä çempionaty — 2026-nyň saýlama tapgyryna taýýarlyk görmekden ybaratdyr.

Biz sportda we bedenterbiýede Türkmenistan döwletimiziň halkara at-abraýyny belende göterýän türkmen türgenlerimize buýsanýarys.