13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistan ESKATO-nyň durnukly ösüş boýunça Aziýa-ýuwaş ummany forumyna gatnaşdy
Türkmenistan ESKATO-nyň durnukly ösüş boýunça Aziýa-ýuwaş ummany forumyna gatnaşdy
21.05.2020 119 Habarlar

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde onlaýn tertibinde BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) agzalan sebitler üçin 7-nji Durnukly ösüş forumy boýunça teleköpri geçirildi.

Ozalky mejlisden bäri döwürde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş babatda Gün tertibini amala aşyrmagyň möhüm ugurlaryny kesgitlemek ýaly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Sebitiň agza döwletleriniň bilelikdäki işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga täze çemeleşmeler teklip edildi.

Foruma gatnaşyjylar Türkmenistanyň dünýä giňişliginde eýeleýän işjeň ornuna ýokary baha berip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň açyklyk, birek-birege ynanyşmak we hyzmatdaş ýurtlaryň bähbitlerini nazara almak arkaly ýola goýýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýetlidigini nygtadylar.