08.03.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Resmi habar
Resmi habar
18.01.2021 174 Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti,

Türkmenistanyň Milli olimpiýa komitetiniň Prezidenti

Onuň Alyhezreti,

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz! Çuňňur hormatlanylýan Prezident!

Size belent hormatymyzy hem-de Türkmenistanda sportuň agyr atletika görnüşiniň ösmegine goşýan ägirt uly goşandyňyz üçin tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris.

Siziň yzygiderli goldawyňyz bilen, Türkmenistanyň Milli agyr atletika federasiýasy hem-de Milli olimpiýa komiteti bilen bilelikde diňe Türkmenistanda däl-de, eýsem tutuş dünýäde sporty ösdürmek hem-de Olimpiýa hereketini wagyz etmek boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

2018-nji ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherinde agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň üstünlikli geçirilendigini aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, Halkara agyr atletika federasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň şol taryhy wakany Türkmenistanda guramak barada dogry karara gelendigini ynam bilen aýdyp bilerin.

Degişli wezipeleri ýerine ýetirmek bilen çäklenmän, Türkmenistan ajaýyp dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirdi, bu bolsa ençeme rekordlary we täze görkezijileri goşdy.

Emma, şol dünýä çempionatynda 45 kilograma çenli agram derejesinde altyn medal gazanan Taýland Patyşalygynyň türgeni tarapyndan doping düzgünleriniň bozulandygy we sport kwalifikasiýasyndan mahrum edilendigi sebäpli, Halkara agyr atletika federasiýasynyň kadalaryna laýyklykda, medallaryň gaýtadan paýlanylmagy amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, şol ýaryşyň häzirki netijeleri boýunça türkmen türgeni Yulduz Jumabaýewa itekläp götermekde altyn medalyň we silterläp götermekde kümüş medalyň eýesi bolandygy baradaky ajaýyp habary Size ýetirmek isleýärin.

Ol ozal şol ýaryşda itekläp götermekde kümüş medalyň, silterläp götermekde bolsa bürünç medalyň eýesi bolupdy. Mundan başga-da, Ý. Jumabaýewa itekläp götermekde 104 kilogram we jemi 179 kilogram netije bilen ýaşlaryň arasynda dünýä rekordyny täzeledi.

Ýokarda aýdylanlary göz öňünde tutup, 2021-nji ýylda geçiriljek agyr atletika boýunça halkara ýaryşlarynda türkmen türgenine mynasyp bolan medalyny gowşurmak dabarasynyň geçirilmegi bellenildi.

Tutuş dünýäniň agyr atletikaçylarynyň adyndan Täze, 2021-nji ýylyň bagtly we üstünlikli bolmagyny, saglyk, parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýäris.

Tüýs ýürekden hormatlamak bilen,

Doktor Maýkl Irani, Halkara agyr atletika federasiýasynyň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

Mohammed Jalud, Halkara agyr atletika federasiýasynyň baş kätibi