17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi
29.06.2020 297 Habarlar

28-nji iýunda dynç güni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna we “Altyn köle” baryp gördi. Bu bolsa çagalaryň dynç alyş möwsüminiň ýatda galyjy wakalara beslenmegini şertlendirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen Ahalteke atçylyk toplumyň ýapyk manežine geldi. Bu ýere milli Liderimiziň agtygy, at çapmakda ussatlygyň ýokary derejesini, bedew seýislemekde birnäçe gezek kämilligini görkezen Kerim ajaýyp ahalteke bedewlerini açyk maneže alyp geldi.

Şu pursatda döwlet Baştutanymyzyň uly agtygy Enejan bedewiň suratyny çekmäge başlady. Milli Liderimiziň beýleki agtyjagy Aýgül özüniň zehin siňdirip dokan alajasyny bedewiň boýnuna dakdy. Hormatly Prezidentimiziň agtyjagy Aýjeren hem özüniň bedewiň boýnuna dakmak üçin niýetläp alaja dokandygyny aýtdy. Aýjeren dokan alajasyny behişdi bedewiň boýnuna dakdy. Döwlet Baştutanymyz agtyjaklarynyň döreden el işlerine guwandy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maşgala agzalary bilen “Altyn kölüne” geldi. Hormatly Prezidentimiz agtyklary bilen ýörite suw ulagyna münüp, kölde birnäçe öwrüm etdi. Tomusky dynç alyş möwsümini şadyýan hem-de gyzykly geçirýän çagalar bu purstatlara has-da begendiler.

Döwlet Baştutanymyz ösüp barýan ýaş nesilleriň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi ugrunda ähli zerur şertleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde uly adamlar üçin bolşy ýaly, çagalar üçin hem oňyn şertleri özünde jemleýän dynç alyş-sagaldyş merkezleri hereket edýär.