13.07.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Milli Liderimiz onlaýn söwdany ýola goýmagy hem-de sargytlary eltip bermek ulgamyny giňeltmegi tabşyrdy
Milli Liderimiz onlaýn söwdany ýola goýmagy hem-de sargytlary eltip bermek ulgamyny giňeltmegi tabşyrdy
25.03.2020 224 Habarlar

24-nji martda geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylaryň öňünde amala aşyrylmaly işleri tabşyryp, möhüm wezipeleri kesgitledi.

Milli Liderimiz onlaýn söwdany ýola goýmagy hem-de sargytlary eltip bermek ulgamyny giňeltmegi tabşyrdy, munuň özi işleri häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyk alyp barmaga mümkinçilik berer.

Döwletimiziň ykdysadyýetini diwersifikasiýa we innowasiýa ýoly bilen ösdürip kämilleşdirmekde, ähli pudaklaryň we sebitleriň işini sazlaşykly utgaşdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan döwrebap önümçilikleri döretmekde hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmakda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek baradaky maksatnamanyň ýerine ýetirilişiniň uly ähmiýeti bardyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şu işlerde kiçi we orta telekeçilige uly orun degişlidir. Döwlet tarapyndan hususy işewürlige yzygiderli goldaw berilmegi ulgamyň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam berýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu işleri dowam etmek barada görkezme berdi.