12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby gullukçylaryň sport älemindäki üstünlikleri
Harby gullukçylaryň sport älemindäki üstünlikleri
05.10.2023 668 Sport

Merdana Watan goragçylary eziz Diýarymyzyň asudalygyny, abadanlygyny gorap saklamakda özleriniň hüşgärligini görkezip, bu mukaddes kesbi ylym-bilimde, medeniýetde we sungatda, döredijilikde, sport äleminde gazanýan guwandyryjy üstünlikleri bilen sazlaşykly alyp barýarlar. Çünki Watana söýgi ynsana ajaýyp ylhamy, zehin açyklygyny, döredijilik başarnygyny bagyş edýär. Ine, şonuň üçinem Watan – mukaddes, Watan – eziz.   

Bize şeýle buýsançly kelamlary sözlemäge edermen harby gullukçylarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda halkara we ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklerde gazanan üstünlikleri, ýeňişleri esas berýär. Mälim bolşy ýaly, ýakynda Bütindünýä Karate-do federasiýasynyň guramagynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Karate boýunça 13-nji Dünýä çempionaty geçirildi. Dünýäniň köpsanly ýurtlaryndan dürli ýaşdaky türgenleriň ençemesini özünde jemlän bu bäsleşikde, ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň arasynda kalby «Watan» diýip urýan,  ussat harby türgenlerimiz çykyş edip, baýrakly orunlary gazanmagy başardylar. Maýor Myrat Annagurbanowyň serkerdelik edýän harby bölüminden «Türkmen edermen» sport klubynyň türgeni, gara guşagyň 1-nji danynyň eýesi, borçnama boýunça harby gullugyň seržanty Şatlyk Tekäýew 21 ýaşdan uly türgenleriň arasynda 65 kilogram agramda üstünlikli çykyş edip, baýrakly 3-nji orna mynasyp bolmagy başardy. Ýeňiş öz mynasyp eýesini tapýar diýleni. Ine, harby türgenimiziň gazanan nobatdaky ýeňşi hem bize bu sözleri diýmäge ynam döredýär.

Watan goragyny ak ýürekden ýerine ýetirip, sport äleminde uly üstünlikleri gazanýan «Türkmen edermen» sport klubynyň ýurdumyza getirýän her bir ýeňşi harby gullukçylaryň at-abraýyny has-da artdyrýar.