16.09.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýurduň demirgazygynda kartofel ýygymy dowam edýär
Ýurduň demirgazygynda kartofel ýygymy dowam edýär
19.07.2021 160 Habarlar

Ýurduň demirgazygynda ýazlyk kartofeliň ýygymy ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýyl ol Daşoguz welaýatynda 1900 gektar meýdanda ekildi. Bu ýerleriň agramly bölegi Gurbansoltan eje adyndaky etrapda ýerleşýär. Ýygym işleriniň ýokary derejede guralmagy netijesinde, bu ekin meýdanlaryndan eýýäm 12,500 tonnadan gowrak hasyl alyndy. Bu ýerde “N. Andalyp” we “Sawat” daýhan birleşikleri, şeýle hem hususy pudak esasy kartofel öndürijilerdir. S. A. Nyýazow adyndaky etrabyň ýazda 450 gektar meýdana ýeralma eken kartofelçileri-de öňlerinde goýlan wezipäni ýakyn günlerde ýerine ýetirerler. Bu ýerde şu güne çenli takmynan 6000 tonna hasyl ýygnaldy.

Daýhanlara döwlet tarapyndan berlen giňişleýin goldaw we höweslendirme netijesinde, Daşoguz welaýatynda kartofel ösdürip ýetişdirmekde ýeterlik tejribe toplanypdyr. Bu ýerde howa şertleriniň kynlygyna garamazdan, ýylyň dowamynda iki hasyl ösdürip ýetişdirmegi öwrenipdirler. Ekiş üçin iň amatly ýerleri we kartofeliň sebit üçin ýokary hasylly, kesele garşy durnukly, idegi kyn bolmadyk görnüşlerini saýlamak, şeýle hem suw baýlyklaryny paýhasly ulanmak bu işde ýardam edýär. Sebitde ýerli toprakda we howa şertlerinde ösdürip ýetişdirmek üçin Gollandiýa seleksiýasynyň orta hem irki görnüşleri ileri tutulýar.

Güýzde sebit boýunça ýene 800 gektar meýdana kartofel ekiljekdigini belläliň. Ýerli kartofelçiler her gektardan azyndan 140 sentner hasyl almagy umyt edýärler.