29.01.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Ýaş watançylar üçin Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi açyldy
Ýaş watançylar üçin Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi açyldy
25.02.2020 2557 Harby Bilim

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi döredildi. Bu merkez mekdep ýaşyndaky çagalar üçin ilkinji gezek açylan özboluşly oýlap tapyjylyk meýdançasy bolup durýar.

Ol Harby institutyň Ýaş alymlar geňeşiniň çäklerinde hereket eder. Bu ýerde okuw wagtyndan daşary harby okuwçylar öz taslamalarynyň üstünde işläp, gyzyklanýan ylym bölümlerini öwrenip, sergilere we ders bäsleşiklerine gatnaşmaga taýýarlanyp bilerler.

Häzirki wagtda merkezde programmalary düzmegiň üstünde işlemek, 3D modelleri ýasamak üçin häzirkizaman güýçli kompýuterleri oturdylan. Ýakyn geljekde bu ýere täze ylmy enjamlaryň, robototehnikanyň we tehnologiki derňewleri geçirmek üçin olaryň düzüm birlikleriniň döwrebap täze tapgyryny almak meýilleşdirilýär.

Ýaňy-ýakynda Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde ýüzlerçe harby okuwçynyň gözýetiminiň giňelmegine täsir eden mekdep taslamalarynyň sergisi geçirildi. Indiki sergä olar has uly gyzyklanma bilen taýýarlyk görerler, täze Innowasion tehnologiýalar we bilim merkezi bolsa olara bu babatda uly kömek eder.

– Biziň harby okuwçylarymyz dürli programmirleme dillerini bilýärler, olaryň radiotehnikadan we elektronikadan gowy başy çykýar. Köpüsi «Awiamodel» we «Ýaş radiotehnik» ýaly ýöriteleşdirilen gurnaklara işjeň gatnaşýarlar. Harby okuwçylarymyzyň höwesini görüp, biz olaryň ylma we tehnologiýalara bolan gyzyklanmalaryny artdyrmak üçin ähli mümkinçilikleri döredýäris – diýip, Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary maýor O.Amantaganow habarçymyza gürrüň berdi.

«Milli goşun».