12.12.2023 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
ÝARAGLY GÜÝÇLERIMIZIŇ BINÝADY PUGTALANÝAR
ÝARAGLY GÜÝÇLERIMIZIŇ BINÝADY PUGTALANÝAR
24.09.2022 1156 Harby özgertmeler

23-nji sentýabrynda Balkanabat şäherinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň harby bölüminiň täze binalar toplumy dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berildi. Harby bölümiň açylyş dabarasy merdana watan goragçylaryny, il sylagly ýaşululary, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini bir ýere jemledi. Täze harby bölümiň ulanylmaga berilmegi – ýurdumyzyň parahatçylygyny üpjün edýän gerçekleriň ýaşaýyş we gulluk şertleriniň has-da kämilleşdirilmegi diýmekdir. Watan öz ogullarynyň aladasyny edýär, olar bolsa Watan öňündäki borçlaryny birkemsiz ýerine ýetirmek ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Balkanabat şäherinde dabaraly ýagdaýda açylan harby bölüminiň täze binalar toplumynda döredilen şertleriň bu ýerde mukaddes gulluk borjuny berjaý edýän harby gullukçylary täze üstünliklere ruhlandyrandygy ikuçsyzdyr. Çünki giň, arassa we ýagty esger ýatakhanasyny, gapysyndan ätlän badyňa ýokumly we tagamly naharlaryň ýakymly ysy burnuňy sypap geçýän naharhanany, Galkynyş otagyny, döwrebap sport meýdançasyny göreniňde, umuman, bu harby bölümde döredilen şertler bilen tanşanyňda olaryň buýsanjyna şärik bolýarsyň.