17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Eýranyň demirýolçularynyň arasynda gepleşikler geçirildi
Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Eýranyň demirýolçularynyň arasynda gepleşikler geçirildi
22.05.2020 209 Habarlar

21-nji maýda «Türkmendemirýollary» agentliginde sanly wideoaragatnaşyk boýunça Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň demir ýol edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üç taraplaýyn duşuşygy guraldy. Gepleşikleriň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýratyn üns berýän döwletara we sebit ähmiýetli ulag-üstaşyr ýollarynyň hereketini işjeňleşdirmek meselelerine seredildi.

Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň uly kuwwatyny amala aşyrmaga gönükdirilen bilelikdäki tagallalary artdyrmak boýunça anyk wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem degişli maglumatlary alyşmak, şol sanda COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda emele gelen ýagdaýda serhetýaka lukmançylyk-sanitariýa şertlerini döretmek bilen bagly meselelere seredildi.

Bellenilişi ýaly, şol çäreler sebit gatnaşyklaryna täze depgin bermek üçin döwletleriň çäkleri boýunça ýük gatnawlarynyň artmagyna, demir ýol ulagynyň bökdençsiz üstaşyr hereketini üpjün etmäge oňyn täsirini ýetirer. Şeýle hem taraplar durnukly ykdysady ösüşe oňyn täsirini ýetirýän demir ýol ulagynyň möhüm orun eýeleýändigi barada bir pikire geldiler.