18.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.05.2020 213 Habarlar

1-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz Medeniýet hepdeligine hem-de edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, ýaş ýerine ýetirijileriň hem-de çagalaryň arasynda her ýyl geçirilýän «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşigine häzirden ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biridigini belläp, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmagyň we döwrebaplaşdyrmagyň, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Jemi içerki önümiň görkezijisini ýokary derejede saklamak hem-de sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek häzirki döwrüň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmek, önümçilige döwrebap tehnologiýalary hem-de ylmy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleriň dowam etdirilmeginiň wajypdygy nygtaldy. Munuň özi ähli pudaklaryň işini döwrebaplaşdyrmak, şonuň netijesinde, milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmak we ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedir.