29.01.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistanda raýatlary harby hasaba almak işleri geçirilýär
Türkmenistanda raýatlary harby hasaba almak işleri geçirilýär
05.02.2020 1395 Harby özgertmeler

Türkmenistanyň harby wekillikleri ýurdumyzyň raýatlaryny ilkinji harby hasaba almak işlerini geçirip başladylar. Bu işiň çäklerinde ýaş ýigitler lukmançylyk barlaglaryndan geçip, çagyryş bölümlerine bellenilýärler. Şeýlelik-de, geljekki harby gulluga çagyryljak adamlaryň sany, olaryň nyzamly gulluga ýaramlylygynyň, beden taýýarlygynyň derejesi kesgitlenilýär.

«Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, erkek raýatlary harby hasaba goýmak işi raýatyň 16 ýaşyny doldurmagy bilen başlanýar. Hasaba almak işi ýanwar-mart aýlarynyň aralygynda amala aşyrylýar.

Bu işiň çäklerinde ýaş ýigitler bilen ýekebara gürrüňdeşlikler geçirilýär, olaryň gerekli resminamalary taýýarlanylýar. Eger lukmançylyk barlagynyň çäklerinde bejerişe ýa-da lukmançylyk gözegçiligine mätäçligi bolan çagyryş ýaşyna ýetmedik ýigitler ýüze çykan ýagdaýynda, olara bejeriş-öňüni alyş edaralaryna ýörite ýollanma berilýär.

Çagyryş ýaşyna ýetmedik ýigitlere harby-watançylyk mowzugynda düşürilen gysga göwrümli wideoýazgylar görkezilýär we harby gullugyň artykmaçlyklary barada giňişleýin gürrüňler berilýär.

«Milli goşun».