19.09.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär
Türkmenistan oba hojalyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkidýär
25.03.2020 386 Habarlar

Ýazky gowaça ekişiniň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde ýurdumyza dünýä belli kompaniýalaryň oba hojalyk tehnikalarynyň nobatdaky tapgyry gelip gowuşdy.

Häzirki wagtda ABŞ-niň «John Deere» kompaniýasyndan telematik sanly elektron ulgam arkaly dolandyrylýan takyk gowaça ekijiler we bejergi traktorlary gelip gowuşdy. Şeýle hem bu tehnikalar ekerançylyk meýdanlarynda ornaşdyrylyp başlanyldy. Oba hojalygynda mehanizmleşdirilen işleriň sanly tehnologiýalar we telematik ulgam arkaly ýerine ýetirilmegi topragy has takyk usulda işläp bejermäge mümkinçilik berýär.

Ýurdumyza şu ýylyň mart — aprel aýlarynda bu kysymly traktorlaryň jemi 155-si we olar üçin şonça teker toplumlary we kultiwatorlar hem-de seýalkalaryň 98-si gelip gowuşar.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG» kompaniýasy bilen Türkmenistana 600 pagta ýygyjy kombaýnlary getirmek barada täze iri ylalaşyklar baglaşyldy. Şolaryň 300-si 2019-njy ýylda gelip gowuşdy, ýene-de 300-si 2020-nji ýylyň pagta ýygymy möwsümine çenli gelip gowşar.