31.10.2020 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Sagdyn durmuş ýörelgesi – nesilleri terbiýelemek we dowamatlylyk däpleriniň ösdürilmegi
Sagdyn durmuş ýörelgesi – nesilleri terbiýelemek we dowamatlylyk däpleriniň ösdürilmegi
18.05.2020 337 Habarlar

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde yglan eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işiniň juda köpdügine garamazdan boş wagtlarynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty bilen meşgullanmak bilen watandaşlarymyza şahsy görelde görkezýär.

Dynç güni irden milli Liderimiz adaty endigine eýerip, agtygy Kerim bilen welosipedli menzil aşdy we bedewler bilen didarlaşdy.

Döwlet Baştutanymyz agtygy Kerim bilen ady rowaýata öwrülen ajaýyp bedewiň hormatyna dikeldilen «Ýanardag» binasynyň deňinden geçip barýan pursatlarynda Ýanardag we “behişdi türkmen bedewlerimiziň” dünýä ýüzündäki at-abraýy, şöhraty barada gürrüň berdi.

Milli Liderimiz agtygy Kerim bilen welosipedde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelip, agtygy bilen «Irden tur-da ataňy gör, ataňdan soň atyňy» diýen pähime eýerip, bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Toýly atly bedewe, Kerim bolsa Şapolat atly bedewe atlandy. Bedewli ýörişiň dowamynda milli Liderimiz türkmen atlary, olaryň taryhy we özboluşly gylyk-häsiýetleri barada agtygyna giňişleýin gürrüň berdi.