02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagyny ýurdumyza getirdi
Russiýa Federasiýasynyň wekiliýeti 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagyny ýurdumyza getirdi
09.05.2020 1337 Harby özgertmeler

Ýörite Moskwa – Aşgabat uçuş gatnawyna degişli uçar Aşgabadyň aeroportyna gelip gondy. Bu uçarda Russiýa Federasiýasynyň Goranmak ministrliginiň wekiliýeti Türkmenistana Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda geçirilýän dabaraly harby ýörişe gatnaşmak üçin geldiler. Olaryň ygtyýarynda howa menzilinde ýygnanyşan žurnalistlerde hakyky gyzyklanma döretjek örän möhüm «miras» bar – Söweşjeň baýdak.

Myhmanlary adatça bolşy ýaly, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Aýratyn hormat garawuly batalýonynyň esgerleriniň hatary garşylady. Olaryň biriniň elinde Beýik Watançylyk urşy döwründe hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň gulluk eden 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagy bar.

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň söweşen 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagynyň biziň ýurdumyza getirilmegi – hormatyň we dostlugyň nyşany. Şonuň üçin-de, dabaraly Ýeňiş ýörişiniň Aşgabatda geçirilmegini türkmen – rus ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň täze tapgyry diýip atlandyryp bolar.

Olar baýdagy belent parladyp, Beýik Watançylyk urşunyň 75 ýyllygy mynasybetli harby ýörişiň geçiriljek ýerine – «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna tarap ugur aldylar.

Suratlara «Multimediýa» bölüminden syn edip bilersiňiz!

«Milli goşun».