17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň daşary syýasat edaralarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi
22.05.2020 182 Habarlar

21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk boýunça geçirilen mejlise gatnaşdylar. Onlaýnduşuşygyň barşynda dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri, şeýle hem sebit we halkara meseleleriň möhüm taraplary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň çäklerinde MA5+Russiýa görnüşinde geçiriljek üçünji ministrler derejesindäki duşuşygyň gün tertibi boýunça pikir alşyldy. COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda, dünýä ýüzünde emele gelen ýagdaýa aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna we onuň netijelerine garşy göreşmek boýunça ylalaşylan hereketleriň möhümdigi bellenildi.

Onlaýn duşuşygyň barşynda türkmen tarapy sebitde durnuklylyk we howpsuzlyk, uly mümkinçiliklere eýe bolan syýasy-diplomatik gatnaşyklaryny giňeltmek meseleleri boýunça pikirleri yzygiderli alyşmagyň möhümdigini belledi. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurtlaryň we sebitleriň arasyndaky üstaşyr-ulag gatnawlaryny tiz wagtda we doly dikeltmegiň, täze ugurlary tapmagyň hem-de ylmy diplomatiýanyň netijeli usullaryny peýdalanmagyň zerurdygy baradaky öňe süren başlangyçlary beýan edildi.