23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Lagym arassalaýjy desga ulanmaga berildi
Lagym arassalaýjy desga ulanmaga berildi
29.02.2024 203 Habarlar

Düýn – 28-nji fewralda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal geňeşliginiň çäginde lagym arassalaýjy desga açylyp ulanmaga berildi. Bu dabara welaýat, etrap häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň jogapkär işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Mejlisiň deputatlary, ýaşululardyr mährem eneler, şeýle-de ýerli ýaşaýjylar gatnaşdylar.

Dabarada çykyş edenleriň belleýşi ýaly, ýurdumyzda suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak, olary tygşytlamaga ýardam berýän häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de innowasion ylmy-tehnologik işläp taýýarlamalary önümçilige ornaşdyrmak, sebitlerde lagym suwuny arassalaýjy desgalary gurdurmak we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen baglanyşykly tagallalar barha rowaçlanýar.

Maglumat hökmünde bellesek, kuwwaty bir gije-gündizde 20 müň kub metr lagym suwuny arassalamaga deň bolan täze desganyň gurluşygy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Sport ýyldyzy» hususy kärhanasy tarapyndan ýokary talaplara laýyklykda ýerine ýetirildi.