02.07.2022 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde geçmişiň mukamlary
Harby orkestriň ýerine ýetirmeginde geçmişiň mukamlary
09.05.2020 1454 Harby özgertmeler

Ýeňiş ýörişindäki görkezilen geçmişiň unudylmajak pursatlary kalbyňy lerzana getirse, onda ýaňlanan aýdymlar ýakymly täsirleri galdyrýar. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň «Göreldeli» harby orkestriniň ýerine ýetirmegindäki geçmişiň sazlary tomaşaçylara hem ýakymly duýgulary sowgat etdi.

«Ýeňiş güni», «Katýuşa», «Baky polk», «Mukaddes söweş» ýaly meşhur orkestr sazlarynyň ajaýyp nusgalary sende ýakymly täsirleri galdyrýar. Uruş we tyl weteranlarymyzyň amala aşyran edermenliklerine hoşallygyň nyşany bolan gözýaşlar gözlerimize dolýar.

Dabaraly harby ýörişiň her bir aýratyn pursaty özboluşly mukamlara beslendi. Uruş ýyllarynda bu mukamlar merdana pederlerimizi edermenliklere ruhlandyrypdyr. Şol ýyllar meşhur sazlar frontda söweşen esgerlerden düzülen kiçiräk orkestrler tarapyndan ýerine ýetirilipdir. 9-njy maýda Aşgabatda geçirilen harby ýörişde bolsa, milli goşunymyzyň «Göreldeli» harby orkestri tomaşaçylara iň bir ýakymly duýgulary sowgat berdi.

 «Milli goşun».