milli goshun logo
Harby okuw-meýdan türgenleşigi geçirildi
Harby okuw-meýdan türgenleşigi geçirildi
29.05.2024 139 Harby özgertmeler

Şu gün ýurdumyzyň günbatar sebitinde Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, Milli goşunymyzyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw-meýdan türgenleşigi geçirildi. Harby okuw-meýdan türgenleşigi turuwbaşdan mertlige, batyrlyga ýugrulandygy bilen tapawutlandy. Harby okuw-meýdan türgenleşiginde öňde goýlan wezipeleri çözmek üçin Guryýer goşunlary, Harby-howa güýçleri we howa hüjüminden goranmak goşunlary, Harby-deňiz güýçleri söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezdiler.

Bu gezekki harby okuw-meýdan türgenleşigi Milli Liderimiziň, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň şahsy göreldelerine mynasyp eýerýän harby gullukçylaryň häzirki zaman tehnikalaryna ussatlyk bilen erk edýändiklerini we olaryň hünär taýdan kämilleşýändiklerini ýene bir ýola subut etdi.