milli goshun logo
Harby-howa güýçleri asuda asmanymyzyň goragynda
Harby-howa güýçleri asuda asmanymyzyň goragynda
29.05.2024 181 Harby özgertmeler

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň tehniki taýdan üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmaga aýratyn üns berilmegi netijesinde ýurdumyzyň harby-howa güýçleri Türkmenistanyň deňiz çäkleriniň we guryýer serhediniň howa giňişliginiň sarsmaz goragyny üpjün edýärler. Bu günki harby okuw-meýdan türgenleşik meýdanynyň asman giňişliginde sanly dolandyryş ulgamyna eýe bolan söweşjeň uçarlar ýörite taktiki uçuş tälimlerini ýerine ýetirmek bilen, garşydaşyň harby tehnikalaryny hatardan çykarmagyň ýokary ussatlygyny görkezdiler.

Ýaýbaňlandyrylan bilelikdäki harby okuw-meýdan türgenleşiginiň barşynda, olara gözegçilik işleriniň we goşun bölümleriniň arasynda aragatnaşygyň häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň sanly ulgam arkaly amala aşyrylmagy türgenleşigiň netijeli häsiýete eýe bolmagyna we onuň geçişine doly baha bermäge mümkinçilik döretdi.