17.01.2021 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
Halkymyzyň Arkadagynyň hormatyna baýramçylyk konserti
Halkymyzyň Arkadagynyň hormatyna baýramçylyk konserti
30.06.2020 213 Habarlar

29-njy iýunda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy.

Baýramçylyk konserti meşhur sazandalaryň, estrada aýdymçylarynyň we tans toparlarynyň täsirli çykyşlary bilen dowam etdi. Şeýle hem bu ýerde mähriban Watanymyzyň üstünliklerini, onuň tebigy gözelligini we berkararlygyny wasp edýän täze döredilen aýdymlar ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözlerine döredilen ajaýyp aýdymlar konserte tomaşa edýänler üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.