23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
FIAS-yň baştutany Türkmenistanyň Prezidentini Aşgabadyň 2020-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagy bilen gutlady
FIAS-yň baştutany Türkmenistanyň Prezidentini Aşgabadyň 2020-nji ýylda Sambo boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanylmagy bilen gutlady
31.03.2019 685 Habarlar

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti, 
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň Prezidenti
jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA

Hormatly jenap Prezident!

Halkara sambo federasiýasynyň (FIAS) adyndan hem-de hut öz adymdan FIAS-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 2019-njy ýylyň 22-nji martynda geçirilen mejlisinde 2020-nji ýylda sambo boýunça dünýä çempionatyny Aşgabat şäherinde geçirmek baradaky çözgüdiň kabul edilendigini Size ýetirýärin.

Şu çözgüt bilen Sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn hem-de Türkmenistanda sport çärelerini guramaga dünýä derejesinde çemeleşilýändigini bellemek isleýärin. Türkmen paýtagtynda sambo boýunça dünýä çempionatynyň ýokary derejede guraljakdygyna hem-de üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirýärin.

Size sportuň bu görnüşine uly üns berýändigiňiz üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirmäge hem-de bütin dünýäde sambony ösdürmek boýunça bilelikdäki işiň mundan beýläk-de ösdürilmegine saldamly goşant goşjakdygyňyza ynam bildirmäge rugsat etmegiňizi haýyş edýärin.

Hormatlamak bilen,
Wasiliý ŞESTAKOW,
Halkara sambo federasiýasynyň prezidenti.