23.04.2024 Русский язык Türkmen dili
Milli goşun
Türkmenistan - Rowaçlygyň Watany
«Deňiz han» atly korwet taslamaly söweşjeň maksatly harby gämisi
«Deňiz han» atly korwet taslamaly söweşjeň maksatly harby gämisi
17.11.2021 2826 Tehnologiýa

Garşydaşyň suwüsti we suwasty söweşjeň gämilerini, howa nyşanalaryny ýekelikde we gämi urgy toparynyň düzüminde hatardan çykarmak üçin niýetlenen gämi häzirki zamanyň ýokary takyklykdaky döwrebap ýaraglary bilen ýaraglandyrylandyr. Onda suwüsti we suwasty gämilere garşy raketalar, artilleriýa toplary, asmana atyjy raketa gurluşy hem-de torpeda ýaraglary bar.